Regulamin

I. Postanowienia ogólne


1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu dostępnego pod adresem www.magdalenaprzybylska.pl (dalej: Portal), w tym dostępu do treści tam umieszczonych, sklepu internetowego lub innej usługi oferowanej przez Magdalena Przybylska (dalej: Firma) ul. Świętojańska 43/15, 81- 391 Gdynia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8762230961, Regon: 221855213, tel. 531574903, e-mail: kontakt@magdalenaprzybylska.pl.


2. W celu skorzystania z Portalu osoba zainteresowana (dalej: Użytkownik) powinna dysponować: urządzeniem z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki internetowej Internet Explorer co najmniej w wersji 7.0, Mozilla Firefox 3.5, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 9.5. Koszt połączenia z siecią Internet i spełnienia ww. wymogów technicznych ponosi Użytkownik.


3. Z zastrzeżeniem czasu niezbędnego na konserwację, Portal jest dostępny 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.


4. Podczas korzystania z Portalu Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także obowiązek powstrzymania się od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Portalu.


II. Usługi oferowane przez Portal – zasady ogólne


1. Portal magdalenaprzybylska.pl jest portalem internetowym umożliwiającym przeglądanie i odczytywanie przez Użytkowników materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, materiałów wideo, danych itd.) w nim zamieszczanych w ramach bezpłatnego dostępu, a także dokonywanie zakupu usług oferowanych przez Firmę lub dostępu do innych funkcjonalności zgodnie z ich opisem w niniejszym Regulaminie.


2. Oferta świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Firmę. Firma uprawniona jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia usług w drodze zmiany Regulaminu, bądź w zakresie nieokreślonym Regulaminem, informując o tym na stronie Portalu, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia określonych usług.


3. W przypadku udostępnienia odpłatnych usług przez Firmę Użytkownika obowiązuje cena usługi podana mu przy wyborze odpłatnego produktu, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.


4. Z uwzględnieniem ust. III pkt 1. lit. c poniżej, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Portalu przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Portalu, wysłanie do Firmy pytania związanego z określoną tematyką Portalu, zapisania się do Newslettera).


5. Firma zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Portalu (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia i materiały wideo) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Portalu wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.


6. Usługi oferowane przez Firmę w Portalu są przeznaczone dla klientów pełnoletnich, z zastrzeżeniem oferty diagnozy motywacyjnej Reiss School Motivation Profile® (RSMP), która dostępna jest także dla uczniów mających ukończone 13 lat. Podanie informacji na temat wieku osoby korzystającej z diagnozy motywacyjnej jest obowiązkowe.


III. Postanowienia szczegółowe dotyczące wybranych funkcjonalności w Portalu


1. Sklep internetowy


Zasady składania zamówienia


1. Użytkownik, mający miejsce zamieszkania w Polsce, może poprzez Portal zamówić pakiet pozwalający w szczególności na wykonanie diagnozy motywacji wewnętrznej Reiss Motivation Profile®, diagnozy motywacji wewnętrznej Reiss Motivation Profile® z omówieniem indywidualnym (rozmowa z Reiss Profile® Masterem) lub innej usługi zgodnej z opisem wybranego pakietu. W tym celu należy wybrany pakiet dodać do koszyka, zatwierdzić wybór, klikając przycisk “Przejdź do kasy”, a następnie wypełnić formularz zakupowy dostępny na stronie internetowej Portalu. Warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem (który będzie go obowiązywać w trakcie realizacji zamówienia), podanie przez Użytkownika wymaganych formularzem danych kontaktowych wraz z prawidłowym adresem e-mail oraz zobowiązanie się do uiszczenia opłaty za wybrany pakiet.


2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Firmę. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma potwierdzenia zamówienia na adres e-mail w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, powinien niezwłocznie skontaktować się z Firmą celem wyjaśnienia statusu zamówienia. Zamówienia, w których dane Użytkownika będą niepełne lub adres e-mail nieprawidłowy (tj. nie będzie możliwe dostarczenie potwierdzenia przyjęcia zamówienia), nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia lub poprawienia.


3. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z chwilą akceptacji przez Firmę zamówienia, o czym Użytkownik zostaje zawiadomiony w potwierdzeniu zamówienia.


4. Użytkownik może zamówić pakiet dla osoby trzeciej. Wówczas podczas składania zamówienia niezbędne jest wskazanie adresu e-mail osoby, dla której zamawiany jest dany pakiet.


2. Ceny


5. Cena podana przy oznaczeniu pakietu jest wyrażona w polskich złotych.


6. Każdy pakiet opatrzony jest ceną brutto.


7. Cena podana przy każdym pakiecie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.


8. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych pakietów i wprowadzania do oferty nowych pakietów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę pakietu objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.


  3.  Realizacja zamówień


9. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po dokonaniu płatności poprzez platformę Dotpay.pl – po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków dokonywania płatności w tym serwisie – niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Firmy (zazwyczaj 2 dni robocze od dnia wykonania płatności przez Użytkownika).


10. W ramach realizacji zamówienia Firma nie później niż w terminie 24 godzin od dnia dokonania opłacenia zamówienia udostępnia na adres e-mail Użytkownika lub osoby przez niego wskazanej link umożliwiający rozpoczęcie korzystania z pakietu (dalej: Zaproszenie). Jest to link do odpowiedniej strony internetowej Firmy, na której wypełniony zostanie przez Użytkownika kwestionariusz Reiss Motivation Profile®, służący następnie do opracowana diagnozy motywacji wewnętrznej Reiss Motivation Profile®, diagnozy motywacji wewnętrznej Reiss Motivation Profile® z omówieniem indywidualnym (jedna rozmowa z Reiss Profile® Masterem) lub innej usługi zgodnej z opisem wybranego pakietu. Po wypełnieniu kwestionariusza Użytkownik lub osoba przez niego wskazana otrzyma na swoje konto e-mail szczegółowy raport przedstawiający wyniki diagnozy motywacji wewnętrznej.


11. Pakiet można wykorzystać w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania Zaproszenia. Oznacza to, że jeżeli Użytkownik lub osoba przez niego wskazana w tym okresie nie rozpocznie korzystania z kwestionariusza utraci dostęp do tej usługi. Jest możliwość uzyskania ponownego dostępu do kwestionariusza po indywidualnym kontakcie z Firmą.


12. Firma wystawia za zakupiony pakiet fakturę VAT, która jest wysyłana na życzenie Użytkownika na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika.


13. Firma ma obowiązek realizacji prawidłowo złożonego zamówienia i dostarczenia pakietów bez wad.IV. Reklamacje, zasady odstąpienia od umowy, rozwiązywanie sporów


1. Reklamację dotyczącą zamówień w sklepie internetowym lub innych usług w Portalu można złożyć bezpośrednio w Firmie, telefonicznie, poprzez e-mail lub pisemnie na adres: ul. Świętojańska 43/15, 81-391 Gdynia tel. 531574903, kontakt@magdalenaprzybylska.pl. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, wskazanie żądania i sposobu kontaktu – czy pisemnie czy poprzez e-mail. Reklamacje rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a odpowiedź kierowana jest na adres podany w reklamacji.


2. Firma zapewnia, iż żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


3. W przypadku usług odpłatnych, z uwzględnieniem pkt 3 poniżej, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Firmy dostępu do danej usługi, np. linku do kwestionariusza Reiss Motivation Profile® lub innego badania. Odstąpienie może zostać złożone zarówno na formularzu, jak i w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Firmy. Formularz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Firma niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Użytkownika. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika, z którego wykonano płatność, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot zostanie wykonany pod warunkiem, że Użytkownik nie rozpocznie korzystania z kwestionariusza Reiss Motivation Profile® lub innego badania zgodnie z wybranym pakietem. Za nieterminowy zwrot środków Użytkownikowi przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.


4. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu możliwe jest wyłącznie jeżeli nie nastąpiło rozpoczęcie korzystania z usługi, np. rozpoczęcie wypełniania kwestionariusza Reiss Motivation Profile® lub innego badania zgodnie z wybranym pakietem przez Użytkownika. W takim przypadku niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia odstąpieniu od umowy, Firma blokuje dostęp do danej usługi dla Użytkownika.


5. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu w zakresie sprzedaży konsumenckiej między konsumentem a Instytutem u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl. Konsument może także zwrócić się do np. Inspekcji Handlowej lub innych uprawnionych podmiotów, których wykaz dostępny jest pod adresem www.uokik.gov.pl. o wszczęcie pozasądowego sposobu rozwiązania sporu z Instytutem. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny.


6. Poniżej Firma prezentuje także łącze do platformy ODR pozwalającej Użytkownikowi będącemu konsumentem na zgłoszenie skargi do uprawnionego podmiotu w zakresie świadczonych przez Instytut usług przez Internet: Internetowe rozstrzyganie sporów.V. Prywatność, dane osobowe


1. W przypadku niektórych usług, w szczególności w przypadku korzystania ze sklepu internetowego, Firma będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników wskazane na formularzu rejestracyjnym lub dane osobowe innych osób, które zostaną przez Użytkownika wskazane w formularzu rejestracyjnym. Administratorem tych danych osobowych jest Magdalena Przybylska ul. Świętojańska 43/15, 81- 391 Gdynia. Firma zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Firma może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu zawarte są w odrębnej Informacji dostępnej: tu.


2. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (dalej: Google), która używa tzw. cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Poza informacjami generowanymi przez cookies Google nie będzie otrzymywała od Firmy żadnych danych osobowych Użytkowników Portalu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji Portalu może okazać się niemożliwe. Korzystanie z Portalu wiąże się zatem z przetwarzaniem przez Google danych dotyczących Użytkownika w sposób i w celach określonych powyżej. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.VI. Odpowiedzialność


1. Firma ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne świadczonych usług, w tym kwestionariuszy, diagnoz lub innych badań.


2. Firma nie udziela żadnych gwarancji dotyczących sprzedanych usług, w tym kwestionariuszy, diagnoz lub innych badań.


3. Wszelkie usługi, w tym kwestionariusz Reiss Motivation Profile®, raporty przedstawiające wyniki diagnozy lub inne badania dostępne w Platformie chronione są prawem autorskim i zabezpieczone przed ich nieuprawnioną modyfikacją poprzez mechanizmy zabezpieczające. Jakiekolwiek obchodzenie ww. zabezpieczeń skutkować może odpowiedzialnością karną lub odszkodowawczą Użytkownika.


4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie lub jakimkolwiek innym urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z usług Portalu. 


5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usług z powodu siły wyższej, a także z powodu działań lub zaniechań Użytkownika oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność. 


6. Firma zastrzega możliwość czasowego zawieszenia działalności Portalu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Portalu.


VII. Postanowienia końcowe1. Umowa o świadczenie bezpłatnych usług w Portalu ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Portalu, to jest zamknięcia strony www. Portalu lub innych usług udostępnionych przez Firmę. W przypadku udostępnienia usług odpłatnych, innych niż sprzedaż w sklepie internetowym, umowa na ich świadczenie rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki została opłacona lub okresu na jaki została zawarta. Umowa odpłatna, o której mowa powyżej może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w dowolnym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego przy jej zawieraniu, a w razie braku określenia – z chwilą gdy oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Firmy. Firma może wypowiedzieć ww. umowę odpłatną z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku: zaprzestania świadczenia określonych usług w Portalu przez Firmę, likwidacji Portalu, rażącego naruszania postanowień Regulaminu przez Użytkownika, mimo wcześniejszego wezwania do zaprzestania jego naruszania lub innych przyczyn wskazanych w umowie. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail tej strony.


2. Firma uprawniona jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie z przyczyn organizacyjnych lub prawnych w szczególności jeżeli: a) nastąpiła zmiana funkcjonalności Portalu lub wprowadza się nowe usługi w Portalu, b) nastąpiła zmiana przepisów prawa, lub c) jest to niezbędne ze względu na interes Użytkowników. Zmieniony Regulamin umieszczany jest w Portalu, przy czym zmiana danych teleadresowych lub kontaktowych dotyczących Firmy określonych w Regulaminie nie stanowi zmiany Regulaminu. W przypadku usług odpłatnych, o których mowa w ust.1, o zmianie Regulaminu Użytkownik zawiadamiany jest na adres e-mail z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni przed ich wprowadzeniem. Brak zgody na zmienione warunki Regulaminu wymaga wypowiedzenia umowy o świadczenie danej usługi drogą elektroniczną. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w informacji, o której mowa powyżej, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia przekazania tej informacji, przy czym zmiany nienaruszające uprawnień Użytkowników, niepowodujące ograniczenia zakresu usług, nienakładające na Użytkowników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu. W przypadku sklepu internetowego zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkownika, a w szczególności pozostaną bez wpływu na zamówienia złożone przed ogłoszeniem zmian – a które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.


3. O ile Firma i Użytkownik nie uzgodnią inaczej, wszelkie spory wynikające korzystania z Portalu rozpatruje właściwy miejscowo sąd powszechny.


4. Prawem właściwym w stosunkach Firmy z Użytkownikiem jest prawo polskie.