SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO:

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy udziela środków na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. Wnioski należy kierować do Powiatowych Urzędów Pracy – PUP. Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

1. Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).


2. Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.


3. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.


4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.


5. Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.


Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią pomoc de minimis.


W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Zobacz jak to zrobić w 3 prostych krokach
SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM Z URZĘDU PRACY:

Skorzystaj z naszych szkoleń oraz pomocy finansowej Urzędu Pracy (koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe, pożyczki z Funduszu Pracy) wynikające w szczególności z artykułów 14 do 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami.

Jak to zrobić krok po kroku?

⦁ Nawiąż kontakt z właściwym Twojemu miejscu zamieszkania Urzędem Pracy.


Zazwyczaj są to urzędowi doradcy zawodowi lub działy zajmujące się szkoleniami. Uzgodnij i omów z pracownikiem Urzędu Pracy lokalne uwarunkowania


⦁ Wskaż pracownikom Urzędu szkolenia w firmie - Magdalena Przybylska, jako placówkę szkolącą znajdującą się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, podaj im nasz adres oraz numer w RIS: 2.22/00155/2020 a także nasz adres i numer telefonu do biura a my zajmiemy się już wszystkim za Ciebie i zadbamy abyś uzyskał pełen zwrot kosztów za szkolenie organizowane przez naszą firmę.

Adres siedziby :

Magdalena Przybylska ul. Guderskiego 64/5580-180 GdańskKontakt : 531 574 903,

kontakt@magdalenaprzybylska.pl

Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.22/00155/2020


⦁ Złóż komplet dokumentów w Urzędzie Pracy (wnioski są do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów).

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ WPISANYCH DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Nasza firma z sukcesem przeszła procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.


Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.


Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych, jego spełnienie jest potwierdzone w drodze audytu przeprowadzonego przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.


Magdalena Przybylska uzyskała certyfikat spełniania standardów w następujących obszarach:

1. Zarządzanie firmą

2. Usługi szkoleniowo-rozwojowe

3. Kompetencje kadry

4. Organizacja i logistyka usług

Szkolenia prowadzone przez firmę szkoleniową Magdalena Przybylska mogą Państwo otrzymać dofinansowanie do 80% !


Pełny katalog dofinansowanych szkoleń pod tym linkiem.


Jeśli Twoja firma jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem możesz ubiegać się o dofinansowanie szkolenia z funduszy europejskich w ramach RPO na lata 2014-2020, którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie.


Fundusze unijne zostały już uruchomione w 14 województwach, a ilość środków na finansowane kursów jest ograniczona.

Jak uzyskać dofinansowanie?

⦁ Znajdź odpowiednie dla siebie szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych.

Nie przejmuj się, jeśli nasza usługa realizowana jest poza Twoim województwem – możesz skorzystać z usług szkoleniowych na terenie całej Polski!


⦁ Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji.

Na stronie BUR znajdziesz informacje o aktualnym stanie Podmiotowego Systemu Finansowania w Twoim województwie, jak i o obecnie planowanych lub już realizowanych projektach, objętych dofinansowaniem. Listę operatorów w Twoim województwie sprawdzisz tutaj.


Operatorem na woj. Pomorskie jest Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Kontakt z Operatorem:

Podregion elbląski: Pasłęk, ul. Józefa Piłsudskiego 11A, tel. 55 248-10-91 do 93

Podregion olsztyński: Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1 lok. B 107, tel. 727-022-531

Podregion ełcki: Ełk, ul. Mickiewicza 17, lok. 2, tel. 662-878-041


Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie Operatora.

Każdy z operatorów do Twojej dyspozycji odda formularz zgłoszeniowy, który szybko i łatwo wypełnisz. Złóż go zgodnie z wymaganiami w siedzibie operatora osobiście lub listownie bądź za pomocą poczty e-mail i oczekuj na kontakt. Jeśli tylko będziesz miał jakieś pytania podczas wypełnienia wniosku, skontaktuj się z biurem obsługi klienta danego operatora.


Podpisz umowę z Operatorem.

Po pozytywnej weryfikacji Twojego zgłoszenia, operator skontaktuje się z Tobą w celu podpisania umowy, dzięki której otrzymasz dofinansowanie i, co najważniejsze, będziesz mógł rozpocząć wybrane przez Ciebie szkolenia.


⦁ Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia dzięki BUR.

Poprzez Bazę Usług Rozwojowych zarejestruj się na wybrane nasze szkolenie. Skorzystaj z niego, nabywając nowe umiejętności i kwalifikacje. Pamiętaj, aby ocenić szkolenie, w którym brałeś udział oraz opłacić usługę wykonawcy.


Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Możesz otrzymać refundację nawet do 80% wartości szkolenia.

Po zakończeniu usługi i dokonaniu oceny kursu, firma składa u operatora wymagane dokumenty rozliczające usługę i odzyskuje ustalony procent dofinansowania.

Jeśli interesują Państwa nasze szkolenia, których nie ma na liście BUR – prosimy o kontakt.
Program szkolenia przygotujemy pod Państwa potrzeby! Zaktualizujemy listę o zaproponowane kursy lub warsztaty! Możemy zrealizować je na terenie całej Polski!